O PROJEKTU

Plán udržitelné městské mobility

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob ve městě za účelem zlepšování kvality života. Jedná se o návrh dopravní politiky města, jehož výsledkem je seznam opatření naplňující vize a strategické cíle plánu.

Cílem projektu je vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní je jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Zpracování Plánu udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Statutární město Karlovy Vary

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Karlovy Vary, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města.

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci Plánu mobility.

VEŘEJNOST
Odborná a laická veřejnost, která byla ochotna zúčastnit se některých z dopravních průzkumů, osobních a veřejných setkání, případně se na obsahu podílela prostřednictvím fyzické a elektronické konverzace.

Archavary

PODNIKATELSKÝ SEKTOR
V rámci projektu bylo osloveno několik velkých zaměstnavatelů v regionu, kteří pro zkvalitnění obsahu dobrovolně poskytli svá interní data.

Grandhotel Pupp
Grandhotel Ambassador
Léčebný hotel Smetana Vyšehrad

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR
Kancelář architektury města Karlovy Vary
Dopravní podnik Karlovy Vary